رسیدن به اوج

 روزی که شما دیگر هیچ بهانه ای نمیاورید روزی است که شما مسئولیت خود را به عهده گرفته اید چنین روزی شروع شماست برای رسیدن به اوج..

ایستادگی

 فقط ایستادگی است

که برایت روشنایی می آورد

هیچ شمع افتاده ای

روشن نخواهد ماند...